Trình tự, thủ tục giám định chất lượng máy móc, dây chuyền công nghệ

09/08/2023 14:20


Dự thảo nêu rõ trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ như sau:

Sau khi nhận được văn bản đề nghị/yêu cầu tổ chức việc giám định chất lượng của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ dự án đầu tư, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cơ quan tổ chức việc giám định gửi văn bản đề nghị nhà đầu tư cung cấp báo cáo về các nội dung liên quan đến chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án.

Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan tổ chức việc giám định, trong thời hạn 15 ngày làm việc, nhà đầu tư cung cấp báo cáo về các nội dung liên quan đến chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án về Cơ quan tổ chức việc giám định.

Sau khi nhận được báo cáo của nhà đầu tư và lựa chọn tổ chức giám định, Cơ quan tổ chức việc giám định ban hành văn bản gửi tổ chức giám định đề nghị giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án theo quy định.

Sau khi nhận được đầy đủ chứng thư giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của tổ chức giám định, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cơ quan tổ chức việc giám định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức họp, cho ý kiến về chất lượng và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư.

Sau khi có ý kiến của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ về chất lượng và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cơ quan tổ chức việc giám định gửi Văn bản thông báo kết quả giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ dự án đầu tư đến cơ quan phát hiện vi phạm và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hội đng tư vấn khoa học và công nghệ có từ 7 đến 9 thành viên

Sau khi nhận được đầy đủ chứng thư giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, Cơ quan tổ chức việc giám định ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tiến hành họp để tham vấn và cho kết luận cuối cùng về chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư.

Thành phần Hội đồng tư vấn có từ 07 đến 09 thành viên, gồm: Chủ tịch và thư ký Hội đồng tư vấn là công chức của Cơ quan tổ chức việc giám định; đại diện các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; chuyên gia độc lập trong lĩnh vực công nghệ của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cần giám định; chuyên gia của các tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định, thừa nhận; đại diện cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh nơi thực hiện dự án trong trường hợp Cơ quan tổ chức việc giám định là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội đồng tư vấn hoạt động theo nguyên tắc tập thể, thảo luận công khai dân chủ. Trường hợp có nội dung chưa thống nhất có thể bỏ phiếu kín, phương án được ba phần tư số phiếu của thành viên Hội đồng có mặt lựa chọn trở lên là ý kiến chính thức của Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng ban hành văn bản kết luận về các nội dung giám định của Hội đồng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh HiểnTheo Báo điện tử Chính phủ

Dành cho doanh nghiệp