Hà Nội: Vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo

28/04/2023 10:34


Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội và Chi nhánh NHCSXH Thành phố ký kết chương trình hợp tác - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Chiều 27/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội.

Chương trình với nội dung tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về phong trào "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", hoạt động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Chi nhánh NHCSXH Thành phố.

Hai đơn vị sẽ tăng cường huy động các nguồn lực cho Quỹ "Vì người nghèo" và bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH Thành phố thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm bảo đảm an sinh xã hội.

Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đó, hai cơ quan sẽ phối hợp tuyên truyền, triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Để thực hiện chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và NHCSXH TP. Hà Nội sẽ ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ và NHCSXH các cấp triển khai thực hiện.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, sau 5 năm thực hiện công tác phối hợp giữa 2 cơ quan trong tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa giai đoạn 2018-2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, trong đó có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy có hiệu quả vai trò chỉ đạo triển khai tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của NHCSXH trên địa bàn.

Đến hết tháng 3/2023, tổng nguồn vốn ủy thác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội và cấp huyện qua NHCSXH đạt hơn 16 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách trên địa, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã phối hợp tốt trong công tác huy động vốn từ tổ chức và dân cư, vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tăng cường nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo và tiền gửi tại NHCSXH để tạo lập nguồn vốn vay.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn đã phát huy hiệu quả chức năng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội./. 

BT


Theo Báo điện tử Chính phủ

Dành cho doanh nghiệp