Phát huy vai trò của Ban đại diện HĐQT NHCSXH

13/02/2023 14:51


Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Thanh Ba (Phú Thọ) thường xuyên kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động nguồn vốn vay tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của hộ vay - Ảnh: Phương Thảo/Phú Thọ

Với quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, ngày 4/10/2002, Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng chính sách (TDCS) đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được ban hành. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002, thành lập NHCSXH trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo.

Tại Phú Thọ, ngày 14/1/2003, NHCSXH Chi nhánh tỉnh được thành lập. Ngay sau đó, NHCSXH tỉnh đã chủ động tham mưu việc thành lập Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Các thành viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh. Tại các huyện cũng thành lập Ban đại diện HĐQT cùng cấp với thành phần là lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và bốn tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Trưởng Ban đại diện HĐQT do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cùng cấp kiêm nhiệm.

Kể từ khi thành lập, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp trong tỉnh nhiều lần được củng cố, kiện toàn, đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn khi có sự thay đổi về nhân sự.

Từ năm 2015, việc bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã làm thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện càng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, hoàn thiện mô hình quản lý nguồn vốn ưu đãi do NHCSXH triển khai từ Trung ương đến địa phương.

Hoạt động của Ban đại diện HĐQT được chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, Ban đại diện HĐQT các cấp của NHCSXH Phú Thọ có 371 thành viên, trong đó cấp tỉnh có 13 thành viên, cấp huyện 358 thành viên và Ban đại diện HĐQT là Chủ tịch UBND cấp xã có 225 thành viên.

Các thành viên Ban đại diện phần lớn đã nhiều năm gắn bó với NHCSXH trong cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách nên am hiểu cơ chế, nghiệp vụ của ngành, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát các hoạt động tín dụng chính sách.

Trong quá trình hoạt động, Ban đại diện thường xuyên củng cố, kiện toàn để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Tại các huyện, thông thường 1 năm, Ban đại diện họp 4 phiên theo định kỳ, đồng thời ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, phân công thành viên phụ trách kiểm tra, giám sát tại các xã, thị trấn.

Ban đại diện HĐQT các cấp luôn bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch của địa phương, của HĐQT NHCSXH tỉnh, NHCSXH Trung ương, chỉ đạo triển khai tốt các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi.

Bên cạnh đó, Ban đại diện HĐQT còn kiểm tra, giám sát hoạt động của Ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các chương trình cho vay. Đồng thời quan tâm chỉ đạo tổ chức khai thác, tập trung các nguồn vốn để bổ sung vốn cho vay; tham mưu hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; quan tâm bố trí các điểm giao dịch xã để phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đến giao dịch thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Phú Thọ Trương Việt Phương cho biết mô hình hoạt động của Ban đại diện HĐQT đã thực sự phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách.

Ban đại diện HĐQT các cấp đã quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của NHCSXH. Rất nhiều chương trình được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, làm thay đổi diện mạo cuộc sống của người dân, nhất là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn không chỉ khẳng định sự thành công của tín dụng chính sách mà còn cho thấy vai trò quan trọng của Ban đại diện HĐQT NHCSXH trong hệ thống NHCSXH trong hơn 20 năm qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình, quan tâm gắn triển khai tín dụng chính sách với các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương trong từng giai đoạn.

Hằng năm quan tâm bố trí một phần ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các chương trình tín dụng chính sách nhằm giúp việc triển khai tín dụng chính sách được thực hiện một cách công khai, dân chủ, minh bạch, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận thuận lợi nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Đến nay, tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH tỉnh Phú Thọ đạt 5.350 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt 5.340 tỷ đồng với 110.592 khách hàng còn dư nợ. Tỉ lệ nợ xấu chiếm 0,11%/tổng dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ hơn 793.900 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn; hỗ trợ trên 78.700 hộ thoát nghèo, 217.000 lao động được tạo việc làm; hỗ trợ kinh phí cho trên 7.850 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tạo điều kiện cho hơn 97.200 học sinh sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập; hỗ trợ xây mới, cải tạo, sửa chữa 351.200 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ mua, sửa chữa, xây mới 460 căn nhà ở xã hội, trên 15.700 căn nhà cho hộ nghèo…


Theo Báo điện tử Chính phủ

Dành cho doanh nghiệp